dr Marko Babić

   Sekretarz Zakladu Europejskich Studiów Subregionalnych

                                Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznnych Uniwersytetu 

                                    Warszawskiego - magister nauk politycznych, studia w Szkole Głównej Handlowej oraz w Instytucie Stosunków

                                    Międzynarodowych WDiNP UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), adiunkt w

                                    Instytucie Europeistyki WDiNP UW

Zainteresowania badawcze:

 

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka:

 

 

 

 

 

 

Tematyka seminariów:

 

 

 

Publikacje (za ostatnie dwa lata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Języki:

 

Kontakt:

Współczesne Bałkany Zachodnie – położenie geopolityczne, procesy państwowo

i narodowotwórcze, konflikty etniczne; polityka zagraniczna, aspiracje do

członkowstwa w Unii Europejskiej i NATO

Systemy polityczne państw bałkańskich

Tradycje i kultura narodów bałkańskich – aspekt religijny, historyczny oraz

uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe

Integracja europejska

 

The Western Balkans/Bałkany Zachodnie

Systemy administracyjne państw członkowskich Unii Europejskiej

Systemy polityczne państw Unii Europejskiej

Systemy polityczne państw Europy Wschodniej

Europejskie systemy partyjne

 

Położenie geopolityczne współczesnych Bałkanów Zachodnich

Systemy polityczne państw bałkańskich

Aksjologia narodów bałkańskich (tradycje, kultura, religie)

 

Babić Marko, Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich,

listopad 2013, Ekspertyza wykonana dla Departamentu Strategii Ministerstwa Spraw

Zagranicznych RP

Babić Marko, Understanding the Complexity. Europeanization in the Western Balkans, Procesy

europeizacji, Horyzonty polityki, 5 (10), Akademia Ignatianum w Krakowie, marzec

2014. Link do strony:  http://www.ignatianum.edu.pl/files/hpolityki

/HP_2014_Vol_5_No_10_Babic.pdf

Babić Marko, Two faces of Islam in the Western Balkans: Between Political Ideology and I

slamist Radicalization, w: Perseverance of Terrorism: Focus on Leaders (Volume 117), eds.

M. Milosevic, K. Rekawek, Series: NATO Science for Peace and Security Series - E:

Human and Societal Dynamics, IOS Press The Netherlands 2014. Link do strony:

http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/35853

Babić Marko, Zaklęty krąg sprzeczności: synteza społeczna i interes narodowy w Serbii,

Przegląd Europejski Nr. 2 (28), 2013

Babić Marko, The Impact of the European Union on Party Systems. The case of Serbia and

Montenegro, w: Elections to the European Parliament as a Challenge for Democracy,

eds. E. Kużelewska, D. Kloza, Vol. 2, Warszawa-Białystok: Centre for Direct

Democracy Studies (CDDS)/Vrije Universiteit Brussel 2013

Babić Marko, Gołęmbski, Franciszek red., Problemy aksjologiczne w relacjach Unii

Europejskiej z państwami bałkańskimi, Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu

Warszawskiego, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012 

Babić Marko, Aporie tożsamości. Serbowie, Chorwaci i Unia Europejska, w: Problemy

aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z państwami bałkańskimi, red. F. Gołembski, M.

Babić, Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna

wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012

Babić Marko, Wojnickim Jacek, The political reconstruction of the Western Balkans.

Challenges for the European Union  w: The Challenges of Modern Democracy and European

Integration, eds. E. Kużelewska, D. Kloza, Vol. I, Centre for Direct Democracy Studies

(CDDS), Warszawa-Białystok 2012

Babić Marko, Rosja na Bałkanach Zachodnich. Interesy narodowe i wpływy polityczne, w: 20 lat

od transformacji komunistycznej w perspektywie porównawczej. Osiągnięcia. Problemy.

Zagrożenia, red. M. Chałubiński, J. Wojnicki, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra

Gieysztora, Pułtusk 2012

Babić Marko, Chorwacja i proces akcesyjny do Unii Europejskiej. Wybrane problemy

konstytucyjne, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far,

Szkoła Główna Handlowa/Katedra Europeistyki WDiNP UW, Wydawnictwo Poltext,

Warszawa 2012

Babić Marko, Konflikty zbrojne we współczesnym świecie (koautor), w: WOS., Wiedza o

społeczeństwie. Repetytorium maturalne, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł.

Zamęcki, Poltex, Warszawa 2012

Babić Marko, Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, w: Islam w Europie.

Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, red. M. Widy-Behiesse, Wydawnictwo

Akademickie Dialog, Warszawa 2012

Babić Marko, Dylematy tożsamości jako źródła (nie)porozumienia. Bałkany i Unia Europejska,

w: My i Oni, Problemy tożsamości w jednoczącej się Europie, red. F. Gołembski, P.

Borkowski, Katedra Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Babić Marko, Bałkanizacja czy europeizacja? Bośnia i Hercegowina w perspektywie europejskiej,

w: Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, red. M. Filipowicz, Rocznik

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Rok IX, zeszyt 2), Wydawnictwo Instytutu

Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2011

Babić Marko, Węzeł gordyjski – 15 lat daytonowskiej BiH, w: Bośnia i Hercegowina 15 lat po

Dayton. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. P. Chmielewski, S. Szczesio, Centrum

naukowo-badawcze "Bałkany na przełomie XX / XXI wieku", Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

Babić Marko, Aksiologija i promjene. Slučaj Poljske, Godišnjak broj 5 (Rocznik numer 5),

Rok V, Fakultet Političkih Nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2011 w:

www.fpn.bg.ac.rs/2011/09/02/godisnjak-2011

Babić Marko, Some issues of regional security in Southeastern Europe, „National Security

Studies" (Studia Bezpieczeństwa Narodowego), Rocznik numer 2, Rok I,

Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011

Babić Marko, Modernizacja. Demokratyzacja. Konsolidacja. Problemy demokracji w Serbii na

przełomie wieków, w: Transformacje systemowe w Europie Środkowo-Wschodniej – 20

lat doświadczeń, red. A Koseski, J. Wojnicki, Akademia Humanistyczna im.

Aleksandra Geysztora, Pułtusk 2011

 

Angielski, serbski, chorwacki

 

e - mail: mbabic@uw.edu.pl