prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki

                                   Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

                                   Warszawskiego - magister nauk politycznych (1996), stopień naukowy doktora uzyskał na WDiNP UW (2000),

                                   stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na WDiNP UW (2008)

Zainteresowania badawcze:

 

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka:

 

 

 

 

Tematyka seminariów:

 

 

 

 

 

Publikacje (za ostatnie dwa lata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Języki:

 

Kontakt:

Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Systemy polityczne państw Europy

Partie i systemy partyjne

Partie i systemy partyjne

Zagadnienia funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w innych państwach

Europy

 

Struktura wyznaniowa i etniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej

Samorządy lokalne w Europie

Aglomeracje europejskie

Seminaria magisterskie

 

Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Systemy polityczne państw Europy

Partie i systemy partyjne

Zagadnienia funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w innych państwach

Europy

 

Wojnicki Jacek, System konstytucyjny Czarnogóry, Wydawnictwo Sejmowe 

Warszawa  2012

Wojnicki Jacek, Skupsztina. Zgromadzenie Republiki Czarnogóry, Wydawnictwo Sejmowe,

Warszawa 2011

Wojnicki Jacek, Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, Pułtusk 2011

Wojnicki Jacek, Blamaż Olechowskiego czyli fiasko pewnego projektu, w: Wybory prezydenckie

2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, REMAR, Katowice 2011

Wojnicki Jacek, Polski model samorządu na tle rozwiązań europejskich (w świetle rozwiązań

konstytucyjnych), w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J.

Pokładecki, UAM, Poznań 2011

Wojnicki Jacek, Wybory 2010 w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry),

w: Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Adam

Marszałek, Toruń 2011

Wojnicki Jacek, Specyfika systemu partyjnego Bośni i Hercegowiny, w: Bośnia i Hercegowina

15 lat po Dayton. Przeszłość-teraźniejszość-perspektywy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011

Wojnicki Jacek, Recepcja instytucji V Republiki w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

(Chorwacja, Rumunia), w: 50 lat Konstytucji V Republiki. Związki konstytucjonalizmu

francuskiego i polskiego, red. M. Granat, K. Wojtyczek, „Studia i Materiały Trybunału

Konstytucyjnego", tom XXXVIII, Warszawa 2011

Wojnicki Jacek, Instytucja Rządu Republiki Czarnogóry w systemie organów władzy,

„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Studia i prace", nr 1 (5)/2011

Wojnicki Jacek, Formowanie się instytucji Prezydenta Republiki Macedonii, w: Parlamentaryzm

w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Szymanek,

Elipsa, Warszawa 2011

Wojnicki Jacek, Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości 2011, w: Wybory parlamentarne

2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012

Wojnicki Jacek, Trudne początki i niełatwe lata następne – samorząd lokalny w II i III

Rzeczypospolitej, w: Druga i Trzecia Niepodległość. Dwa polskie dwudziestolecia. 1918-1939,

1989-2009, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011

 

Angielski, francuski, rosyjski, serbo-chorwacki

 

e - mail: jacekwojnicki@poczta.onet.pl