Eurosceptycyzm formułowany wobec UE w państwach europejskich – projekt badawczy planowany w ramach Zakładu Europejskich

Studiów Subregionalnych.

 

Kryzysy w procesie integracji europejskiej kierownik prof. K.A.Wojtaszczyk.

 

Strach, Nieposłuszeństwo, Przemoc. Władza Polityczna i sprzeciw wobec niej w dystopii «V For Vendetta» Alana Moore'a, Wojciech

Lewandowski, realizowany w ramach programu „Młoda Nauka", finansowanego ze środków Wydziału Dziennikarstwa i Nauk

Politycznych UW; planowany efekt końcowy: monografia.

 

Wpływ brytyjskiej tożsamości politycznej na udział Zjednoczonego Królestwa w europejskich projektach integracyjnych, dr Przmysław Biskup,

projekt badawczy realizowany na podstawie grantu MNiSW nr N N116 434237, Instytut/Katedra Europeistyki Wydziału

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wielka Brytania, dr Przemysław Biskup, dr Małgorzata Kaczorowska, projekt badawczy realizowany w ramach badań

statutowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (INP UW oraz KE/IE UW).

 

Wpływ dewolucji na politykę europejską Zjednoczonego Królestwa – od rozwiązań imperialnych do postimperialnych, prof. dr hab.

Franciszek Gołembski; dr Przemysław Biskup; dr Wojciech Lewandowski; dr Małgorzata Kaczorowska (INP UW), dr Krzysztof

Winkler, projekt badawczy realizowany na podstawie grantu MNiSW nr N N116 712540, Katedra / Instytut Europeistyki

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Studia brytyjskie – aspekty metodologiczne, prof. dr hab. Franciszek Gołembski, dr Przemysław Biskup, dr Małgorzata Kaczorowska

(INP UW), dr Wojciech Lewandowski, dr Krzysztof Winkler, mgr Jarosław Szczepański, projekt badawczy realizowany w

ramach badań statutowych WDiNP UW, Instytut / Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Polska Bibliografia Brytaniczna. Bibliografia brytyjskich studiów społeczno-politycznych w Polsce, przewodniczący Rady

Programowej: prof. dr hab. F. Gołembski; redaktorzy: dr Przemysław Biskup, dr Małgorzata Kaczorowska, dr Wojciech

Lewandowski; zespół redakcyjny: dr K. Winkler (Grupa Badawcza BRITANNIA), mgr Adam Dąbrowski (WDiNP UW), mgr Rafał

Kamiński (WDiNP UW), mgr Anna Krawczyk (WDiNP UW), mgr Bartłomiej Pędzich (WDiNP UW), mgr Jarosław Szczepański

(WDiNP UW), projekt własny Grupy Badawczej BRITANNIA, niefinasowny dotychczas ze środków WDINP UW ani środków

zewnętrznych.

 

Polityka wschodnia Unii Europejskiej, dr hab. Józef Tymanowski, w ramach tematu – PBS- za 2012 r.; powstała publikacja nt.

" Republika Białoruś między Wschodem a Zachodem" Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2012

 

Polityka wschodnia Unii Europejskiej, dr hab. Józef Tymanowski, w ramach tematu – PracaBadawcza Statutowa (PBS) za

2011 r.; powstała publikacja nt." Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji", Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,

Warszawa 2011.